II.ÚS 396/98 ze dne 17. 5. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti navrhovatele K.T., zastoupeného JUDr. P.P., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 6. 1998, sp. zn. 23 Co 365/97, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 7C 611/95 ve znění usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 7C 611/95, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Dne 14. 9. 1998 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, ve které stěžovatel navrhuje zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 6. 1998, sp. zn. 23 Co 365/97, a rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 7C 611/95, ve znění usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 7C 611/95, a to pro porušení čl. 90 Ústavy, čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Protože plná moc přiložená k ústavní stížnosti nesplňovala náležitosti dle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, vyzval Ústavní soud právního zástupce stěžovatele o zaslání nové plné moci.

Dne 3. 5. 1999 obdržel Ústavní soud od právního zástupce stěžovatele novou plnou moc, která ovšem opět nesplňovala zákonem předepsané náležitosti.

Protože stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené, byl Ústavní soud nucen podanou ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně 17. května 1999