II.ÚS 399/03 ze dne 16. 10. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele M. Š., o návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 29. 7. 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Navrhovatel svým návrhem brojí proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 9. 2000, sp. zn. 7 T 77/2000, a proti blíže nespecifikovanému postupu "Ministerstva spravedlnosti, vrchního státního zastupitelství a Helsinského výboru".
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst. 1, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem ze dne 1. 9. 2003 k odstranění vad podání s poučením, že jeho návrh bude odmítnut, pokud vady neodstraní ve lhůtě do 20 dnů od doručení výzvy. Ústavní soud jej též poučil o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a upozornil ho i na další vady návrhu, z něhož není patrné, které věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá.
Navrhovatel požádal přípisem ze dne 3. 9. 2003 o prodloužení lhůty k odstranění vad. Ústavní soud jeho žádosti vyhověl a dne 10. 9. 2003 lhůtu prodloužil o 20 dnů. Navrhovatele současně informoval, že jde o lhůtu konečnou, neboť 60denní lhůta k podání ústavní stížnosti je lhůtou zákonnou (§ 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a nelze ji obcházet prodlužováním soudcovských lhůt pro odstranění vad návrhu. Jeho sdělení obdržel navrhovatel dne 12. 9. 2003. Vady návrhu však ani v prodloužené lhůtě neodstranil. Návrh tudíž není ve smyslu zákona o Ústavním soudu projednatelný.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.
V Brně dne 16. října 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení: