II.ÚS 418/2000 ze dne 6. 9. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
II. ÚS 418/2000
Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu P. M., právně nezastoupeného, obsahujícího žádost o obnovu řízení a naplnění práva na spravedlivý proces v řízení před orgány činnými v trestním řízení, mimo ústní jednání takto:

Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Dne 13. 7. 2000 došel Ústavnímu soudu návrh ze dne 25. 6. 2000, jehož obsahem byla žádost o obnovu řízení a naplnění práva na spravedlivý proces v řízení před orgány činnými v trestním řízení.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta ode dne doručení vyrozumění.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 1. 8. 2000. Konec určené lhůty připadl na den 31. 8. 2000, tj. na čtvrtek.
Ve stanovené lhůtě vytknuté vady návrhu, jak o nich byl navrhovatel podrobně zpraven, zejména nedostatek právního zastoupení advokátem, odstraněny nebyly.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona tímto usnesením odmítnout.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
(§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 6. září 2000 JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj