II.ÚS 435/09 ze dne 4. 3. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 4. března 2009 v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj), mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, ve věci ústavní stížnosti Doc. I. F., CSc., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Buriánkem, advokátem se sídlem 120 00 Praha 2, Záhořanského 3, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2008 sp. zn. 3 Ads 115/2007, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2007 sp. zn. 2 Cad 103/2006, rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 9. 2006 č. j. 2006/41461-442, a proti rozhodnutí Úřadu práce hl. m. Prahy, pobočka Praha 5, ze dne 15. 5. 2006 č. j. ABF-3308/2006-05/05, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, takto:

Odkládá se vykonatelnost shora uvedených rozhodnutí, a to do doby rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti.

Odůvodnění:


Dne 26. 2. 2009 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, jíž se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí a tvrdí, že jejich vydáním došlo k porušení jeho základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, což podrobně rozvedl v ústavní stížnosti. K ústavní stížnosti byl připojen návrh na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí. Ústavní stížnost byla podána včas (ust. § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud může dle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou dle názoru Ústavního soudu splněny, neboť uložené povinnosti se v daném případě a v daných souvislostech jeví být závažnými a nereparovatelnými zásahy do základních práv stěžovatele za situace, kdy rozhodnutí Ústavního soudu si (vzhledem ke komplikovanosti věci) vyžádá delší čas, přičemž argumenty stěžovatele se zdají být náležitě zdůvodněny. Proto Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 4. března 2009


Jiří Nykodým
předseda senátu