II.ÚS 450/99 ze dne 8. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
II. ÚS 450/99

ČESKA REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci stížnosti navrhovatele J. P., proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 2 To 1198/98, ze dne 25. 1. 1999, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností ze dne 13. 9. 1999, směřující proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 2 To 1198/98, ze dne 25. 1. 1999, kterým nebyla navrhovateli umožněna výměna obhájce.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměl Ústavní soud o tom navrhovatele a určil mu lhůtu 30 dnů ode dne doručení k odstranění vad návrhu. Vyrozumění bylo navrhovateli doručeno dne 6. 10. 1999.
Stěžovatel vady ve stanovené lhůtě neodstranil a lhůta marně uplynula.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tornu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.
P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 8. prosince 1999
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu