II.ÚS 4509/12 ze dne 2. 4. 2013
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci návrhu stěžovatele Josefa Kocourka, advokátem nezastoupeného, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 28. 11. 2012 podání stěžovatele, jímž brojil proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně sp. zn. 20 C 99/2009.

Podání neodpovídalo požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), které jsou na ústavní stížnost kladeny. Stěžovatel především nepodal návrh prostřednictvím advokáta a Ústavnímu soudu nedoložil, že by jej v řízení advokát zastupoval, jak to bezpodmínečně vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Krom toho návrh vykazoval i další formální nedostatky, zejména chybělo souvislé vylíčení rozhodných skutečností a ústavněprávní argumentace, tedy vymezení a rozbor toho, v čem konkrétně zásah do svých základních práv stěžovatel spatřuje a proč.

Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 7. prosince 2012 k odstranění uvedených nedostatků ve stanovené třicetidenní lhůtě. Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy. Přílohou výzvy byl též stručný přehled nezbytných náležitostí ústavní stížnosti, jakož i poučení o možnosti žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru, a to včetně kontaktu na ni. V běhu této procesní lhůty požádal stěžovatel o její prodloužení s odůvodněním, že jeho právník zasvěcený do případu je hospitalizován v nemocnici a nemůže se případu ujmout. Soudce zpravodaj tedy přípisem ze dne 18. ledna 2013 lhůtu k odstranění vad prodloužil o dalších 40 dnů. Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel toto sdělení o prodloužení lhůty dne 24. ledna 2013.

Stěžovatel reagoval přípisem doručeným dne 8. 2. 2013, v němž znovu popisoval okolnosti související s případem řešeným napadeným rozsudkem. Současně zdůvodňoval, proč nebyl spokojen s prací advokátů, kteří jej dosud zastupovali. Vzhledem k problémům s obstaráním právní pomoci žádá Ústavní soud, aby případ projednal.

Z uvedeného vyplývá, že stěžovatel ve stanovené lhůtě, resp. až do vynesení rozhodnutí vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, nenapravil. Přitom se mu, jak bylo uvedeno, dostalo řádného poučení, jak při nápravě postupovat a kam se obrátit o pomoc s obstaráním pomoci advokáta. Poskytnutá lhůta proto uplynula stěžovateli marně a bylo nutno postupovat ve smyslu shora zmíněného poučení.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2013


Jiří Nykodým, v. r.
soudce zpravodaj