II.ÚS 469/18 ze dne 26. 2. 2018
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatele Statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 11. 12. 2015, č. j. 18 C 272/2014-253, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 26. 10. 2016, č. j. 29 Co 104/2016-288, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2017, č. j. 26 Cdo 2787/2017-358, "ve vztahu k nákladům řízení", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 5. 2. 2018 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost brojící proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů, resp. proti jejich výrokovým částem, vztahujícím se k nákladům řízení.

K této ústavní stížnosti nicméně nebyla v rozporu s ustanovením § 30 odst. 1 ve spojení s § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, připojena plná moc, z níž by bylo patrno, že Mgr. M. Tandler, který je v ní označen jako právní zástupce stěžovatele, je k tomuto zastupování stěžovatele skutečně oprávněn.

K odstranění tohoto nedostatku ústavní stížnosti byl navrhovatel vyzván přípisem, doručeným Mgr. Tandlerovi dne 9. 2. 2018, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkanou vadu ve lhůtě do 10 dnů, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel předmětnou vadu svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, a na zaslanou výzvu ani nijak nezareagoval, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula již dne 19. 2. 2018.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Za této situace Ústavní soud již stěžovatele nevyzýval ani k odstranění vnitřního rozporu obsaženého v ústavní stížnosti a spočívajícího v tom, že je v jejím prvním odstavci označeno jako rozhodnutí, proti kterému stěžovatel brojí, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2016, č. j. 18 Co 512/2016-381, které však bylo vydáno zjevně ve zcela jiném řízení, než o kterém stěžovatel dále referuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. února 2018


Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj