II.ÚS 475/98 ze dne 16. 2. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
II. ÚS 475/98ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele pana M. K., zastoupeného advokátem JUDr. J. S., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze, čj. 27 Co 566/97-73, ze dne 5. 3. 1998, t a k t o

Návrh se o d m í t á:
O d ů v o d n ě n í.

Navrhovatel se s odvoláním na porušení č1. 6 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal přezkoumání rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 3. 1998, čj. 27 Co 566/97-73.

Dle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb. lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná běžet dle novely zákona o ústavním soudu č. 182/1993 Sb., provedené zák. č. 77/1998 Sb., dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a
1

II. ÚS 475/98
není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Z připojeného spisu Okresního soudu v Berouně, sp. zn. 3 C 201/93, ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Praze, čj. 27 Co 566/97-73, ze dne 5. 3. 1998, byl navrhovateli dle doručenky doručen dne 9. 4. 1998, zatímco ústavní stížnost bylo podána na poštu k přepravě, jak vyplývá z razítka na zásilce, teprve dne 12. 11. 1998, tedy zcela evidentně po 60 denní lhůtě stanovené zákonem.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh navrhovatele dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
JUDr. Iva Brožová
V Brně dne 16. 2. 1999 soudkyně Ústavního soudu