II.ÚS 480/2000 ze dne 13. 10. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele pana J. S., o návrhu ze dne 10. 8. 2000, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 10. 8. 2000 brojí proti usnesení Okresního soudu Plzeň-jih, čj. E 154/95-34, které dle jeho názoru porušuje jeho základních právo zaručené ust. čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění uvedených vad podání ve lhůtě 15 dnů. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 21. 8. 2000. Na základě přípisu navrhovatele byla tato lhůta k odstranění vad prodloužena o 15 dnů, tj. do 2. 10. 2000. Dne 2. 10. 2000 však marně uplynula již jedenkráte prodloužená soudcovská lhůta, aniž by vady podání byly navrhovatelem odstraněny.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 13. října 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj