II.ÚS 502/98 ze dne 6. 4. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele E.S., zastoupeného JUDr. L.M., o návrhu ze dne 16. 2. 1999, t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se s odvoláním na porušení práva na řádné projednání věci dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva na vyřízení věci v přiměřené době dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal vydání nálezu, dle kterého by Okresnímu soudu v Příbrami bylo uloženo, aby do 10 dnů od vyhlášení nálezu byly stěžovateli vráceny věci specifikované v usnesení, sp. zn. Nt 1023/76, ze dne 13. 3. 1997.

Z obsahu připojeného spisu Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. Nt 1023/76, Ústavní soud zjistil, že usnesením ze dne 13. 3. 1997, čj. Nt 1023/76-189, soud přiznal stěžovateli právo na vrácení věcí, specifikovaných na č.l. 198-199, které mu byly zabrány dle usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 13. 9. 1976, sp. zn. Nt 1023/76. V odůvodnění soud uvedl, že pokud uvedené věci nebudou identifikovány či nalezeny, může se stěžovatel domáhat po právní moci tohoto usnesení náhrady škody v občanském soudním řízení.

Ústavní soud dále zjistil, že stěžovatel požádal dne 27. 3. 1997 soud o faktické vrácení věcí, specifikovaných v usnesení soudu, přičemž z obsahu protokolů a zápisů, obsažených ve spise, vyplývá, že tyto mu dosud vydány nebyly.

Dle ustanovení § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na obnovu řízení.

Jak vyplývá z obsahu ústavní stížnosti i připojeného spisu, stěžovatel dosud nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon přiznává k ochraně jeho práva, neboť stěžovatel se dosud nedomáhal plnění z vykonatelného rozhodnutí v rámci občanskoprávního řízení, a nebo v případě, že není možné věci fakticky vrátit, uplatněním práva na náhradu škody. Za těchto okolností Ústavnímu soudu nezbylo než návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako návrh nepřípustný.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.JUDr. Iva Brožová
V Brně dne 6. 4. 1999 soudkyně Ústavního soudu