II.ÚS 531/98 ze dne 16. 2. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA II.ÚS 531/98
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti M.K., proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 7. 1996, č.j. E 1475196-2 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 6. 1998, č. j. E 1475/96 a 40 Co 172198-47 ze dne 24. 6. 1998, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Stěžovatel podáním ze dne 5. 12. 1998, které došlo Ústavnímu soudu dne 18. 12. 1998, podal návrh na zrušení usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 7. 1996, č. j. E 1475/96-2 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 6. 1998, č.j. E 1475/96 a 40 Co 172/98-47 ze dne 24. 6. 1998. Soudní řízení se týkalo vymáhání pojistného za měsíc červen 1992, včetně uplatnění exekuce.

Protože návrh postrádal zákonné náležitosti podle zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel vyzván doporučeným dopisem, který převzal dne 7. 1. 1999, k odstranění vad, a to v termínu do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Současně byl upozorněn, že při nesplnění termínu může Ústavní soud jeho stížnost odmítnout.

Stěžovatel na upozornění Ústavního soudu do dnešního dne nereagoval, aniž by jiným způsobem odůvodnil své zdržení.
1

II.ÚS 531/98
Soudce zpravodaj byl proto nucen podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.
P o u č e n í: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.
JUDr. Antonín Procházka soudce Ústavního soudu

V Brně dne 16. února 1999
2