II.ÚS 55/99 ze dne 19. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
II.ÚS 55/99






Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti Ing. J. V., t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, která došla Ústavnímu soudu dne 1. 2. 1999, stěžovatel namítá, že ve volbách do obecního zastupitelstva v M. bylo porušeno jeho základní právo, stanovené v čl. 102 odst. 1 Ústavy a čl. 21 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod, neboť nebylo uplatněno rovné hlasovací právo mezi voliči jednotlivých kandidátů a kandidáti neměli rovné podmínky. Obdobný návrh uplatnil rovněž stěžovatel u Krajského soudu v Ústí n. Labem, který jeho stížnost na stanovení volebních výsledků usnesením ze dne 23. 11. 1998, č. j. 9 Nc 404/98-5, prohlásil za neoprávněnou. Stížnost se týkala provedení změny pořadí kandidátů podle výsledku hlasování.

Protože podání postrádalo zákonné náležitosti ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., byl stěžovatel vyzván doporučeným dopisem k odstranění vad podání, na které byl také jmenovitě upozorněn. Dle přiložené doručenky převzal stěžovatel toto upozornění dne 11. 2. 1999. Výzva k odstranění vad obsahovala termín 30 dnů od doručení přípisu stěžovateli s upozorněním, že nebude-li tato lhůta dodržena, může být podaný návrh Ústavním soudem odmítnut.

II.ÚS 55/99

Stěžovatel v požadovaném termínu vady podání neodstranil a ani jiným způsobem na upozornění Ústavního soudu nereagoval.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 19. března 1999