II.ÚS 563/02 ze dne 2. 4. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele Ing. P. V., o návrhu ze dne 20. srpna 2002, mimo ústní jednání dne 2. dubna 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Vojtěchem Ceplem, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým návrhem ze dne 16. srpna 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. srpna 2002, doplněným dne 11. října 2002, 22. ledna 2003 a 23. ledna 2003, brojí proti volebnímu zákonu č. 247/1995 Sb., jeho novele č. 204/2000 Sb., a legitimitě poslanců Parlamentu ČR a do obecních zastupitelství, dle tvrzení navrhovatele jsou napadené zákony protiústavní. Dále napadá i zamítavá rozhodnutí Krajského soudu v Brně, sp. zn. 30 Ca 275/2002, a Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 11 Zp 39/2002, v téže věci a namítá podjatost soudců Ústavního soudu. Výše uvedenými skutečnostmi mělo dojít k porušení blíže nespecifikovaných základních práv zaručených navrhovateli ústavním pořádkem ČR.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena 30 dnů ode dne doručení. Výzva byla navrhovateli opakovaně zaslána (dne 8. října 2002, 14. ledna 2003) do vlastních rukou na uvedenou adresu do místa trvalého bydliště. Zásilka byla poštou vrácena s tím, že ji adresát v úložní době nevyzvedl.

Ve smyslu ust. § 63 zákona a ust. § 46 odst.4 o.s.ř. byl dnem doručení výzvy k odstranění vad desátý den od uložení zásilky. Z poštou vrácené zásilky (č.l. 8) vyplývá, že dne 15. ledna 2003 nebyl adresát zastižen a bylo mu oznámeno uložení zásilky, dnem doručení byl den 26. leden 2003. Konec výše uvedené lhůty připadl na 26. února 2003.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo než Ústavnímu soudu návrh na zahájení řízení odmítnout podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).


V Brně dne 2. dubna 2003

Vojtěch Cepl
soudce zpravodaj