II.ÚS 57/94 ze dne 20. 5. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. II. ÚS 57/94

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R. L., o návrhu ze dne 6. 3. 1994, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 6. 3. 1994, doručeném Ústavnímu soudu dne 12. 4. 1994, poukazoval na nesprávnost rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 1. 1994 sp. zn. 9 Co 374/93, kterým byl kromě výroku o náhradě nákladů řízení potvrzen rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích, jímž byl zamítnut jeho návrh na náhradu škody způsobené na zdraví včetně ztráty na výdělku.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad jeho návrhu přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 18. 4. 1994. Současně mu byla do 6. 5. 1994 poskytnuta lhůta k odstranění vad návrhu.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 5. 1994, navrhovatel požádal, aby mu bylo prominuto právní zastoupení, které si jako invalidní důchodce z finančních důvodů nemůže dovolit.

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu znovu přezkoumal návrh navrhovatele včetně přípisu, doručeného 4. 5. 1994, a dospěl k závěru, že návrh nadále nemá náležitosti podle zák. č. 182/1993 Sb. především proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem. Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Pro úplnost Ústavní soud uvádí, že zák. č. 182/1993 Sb. nemá ustanovení, na základě kterých by bylo lze ustanovit účastníku řízení advokáta z úřední povinnosti a navíc případně bezplatného, má však ustanovení § 83 odst. 1, které stanoví, že odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta, soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele, podaný před prvním ústním jednáním, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí stát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. 5. 1994


JUDr. Iva Brožová