II.ÚS 611/2000 ze dne 30. 11. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
II. ÚS 611/2000

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. S., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2000, sp. zn. 5 To 185/2000, mimo ústní jednání,
t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 9. 10. 2000 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud (v dopise však používá obrat "Nejvyšší soud") s ústavní stížností proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2000, sp. zn. 5 To 185/2000. Protože podání nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., byl soudcem zpravodajem vyzván k odstranění vad s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.

Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval, ač je vykázáno doručení ze dne 27. 10. 2000. Stěžovatel tak ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Proto bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že se podání odmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 30. listopadu 2000

Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu