II.ÚS 644/12 ze dne 5. 3. 2012
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů o vyloučení soudce v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 644/12, takto:

Soudce Jiří Nykodým je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 644/12.

Odůvodnění:

I.

Soudce zpravodaj Jiří Nykodým přípisem ze dne 28. 2. 2012 oznámil, že se v dané věci cítí být podjatým, neboť v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele SUXESS, s. r.o. se sídlem Ke skalkám 62, 106 00 Praha 2, vystupuje jako vedlejší účastník společnost VIRIBUS UNITIS-investiční poradenství, s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha, jejímiž společníky jsou Ing. J. S. a Ing. M. Š. Soudce zpravodaj Jiří Nykodým v přípisu uvedl, že v minulosti měl jako advokát sídlo v objektu pronajímaném oběma společníky, s nimiž jej navíc pojí i mnohaleté přátelské vztahy.

Z uvedeného důvodu předložil soudce zpravodaj Jiří Nykodým podle § 10 odst. 1 rozvrhu práce Ústavního soudu a v souladu s § 36 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), věc k projednání prvnímu senátu Ústavního soudu.

II.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 a odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Podle přesvědčení I. senátu Ústavního soudu jsou podmínky citovaného ustanovení ohledně osoby soudce zpravodaje Jiřího Nykodýma splněny a I. senát Ústavního soudu rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. března 2012


Vojen Güttler, v. r.
předseda senátu Ústavního soudu