II.ÚS 707/02 ze dne 19. 3. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci ústavní stížnosti Prof. Mgr. V. L., proti usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 20. listopadu 2000, sp. zn. Nc 1686/2000, mimo ústní jednání, t a k t o :
Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 15. 11. 2002 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností proti postupu Okresního soudu v Tachově, ve kterém spatřuje důvodné podezření ze spáchání tr. činů sabotáže vládních nařízení, zákonů, Ústavy ČR, s úmyslem vrátit demokratický vývoj před 17. listopad 1989 a podezření ze spáchání dalších trestných činů. Současně žádal o písemnou omluvu jemu a jeho matce včetně přiměřeného zadostiučinění ve výši 10.000.000,- Kč. Protože podání nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., byl stěžovatel soudcem zpravodajem vyzván k odstranění vad ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval, ačkoli je vykázáno doručení ze dne 28. 1. 2003. Navrhovatel tak ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Proto bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že se ústavní stížnost odmítá.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 19. března 2003
Vojtěch Cepl
soudce zpravodaj