II.ÚS 79/93 ze dne 11. 1. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Spis.zn. II. ÚS 79/93

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem dne 11. 1. 1994 ve věci ústavní stížnosti pana O. V.,

t a k t o :

Ú s t a v n í s o u d n á v r h o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák.č. 182/93 Sb. návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu podání ve lhůtě jemu k tomu určené.

Doporučeným dopisem, který navrhovatel obdržel dne 1. 10. 1993, byl ústavním soudcem poučen o náležitostech ústavní stížnosti a současně byl vyzván, aby odstranil vady podání stížnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

Přestože i po dalším prodloužení lhůty ze dne 17. 11. 1993, kterou jste obdržel dne 23. 11.1993, vady podání dosud nebyly odstraněny, bylo proto nutno návrh odmítnout.

Toto odmítnutí nevylučuje, aby byla podána nová kvalifikovaná žádost, která bude obsahovat podmínky zák. č. 182/93 Sb.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 11. 1. 1994 JUDr. Antonín Procházka
soudce zpravodaj
1