II.ÚS 944/14 ze dne 4. 9. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Jiřím Zemánkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Hien Hoang Thi Thanh, zastoupené Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1, směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. února 2014 č. j. 17 Co 47/2014-134 a usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 5. září 2013 č. j. 216 EXE 10538/2011-78, takto:

Usnesení č. j. II. ÚS 944/14-16 ze dne 27. května 2014 se opravuje tak, že v záhlaví a v odůvodnění usnesení v bodě 2. třetí řádek se v označení rozhodnutí Krajského soudu v Praze namísto čísla jednacího usnesení "17 Co 47/2012-134" správně uvádí číslo jednací "17 Co 47/2014-134" a v záhlaví se správně uvádí jméno stěžovatelky "Hien Hoang Thi Thanh".

Odůvodnění

Při vyhotovování shora označeného usnesení došlo v důsledku písařské chyby v záhlaví a v odůvodnění usnesení k nesprávnému označení ústavní stížností napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Praze a v záhlaví k nesprávnému uvedení jména stěžovatelky.

Ústavní soud byl na toto pochybení upozorněn, a proto soudce zpravodaj v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 občanského soudního řádu vydal toto usnesení, kterým byla opravena zjevná nesprávnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. září 2014

Jiří Zemánek v. r.
předseda senátu