II.ÚS 98/03 ze dne 2. 6. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. B., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 1. 2003, sp. zn. 2 Ca 430/2002, a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 1995, č.j. 2 Ca 349/94-37, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Ústavní soud dne 13. 2. 2003 obdržel podání J. B., označené jako stížnost, v němž jmenovaný brojí proti shora citovanému usnesení krajského soudu, kterým mu nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a jímž byla zamítnuta žádost o ustanovení advokáta.

Protože předmětné podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 26. 2. 2003.

Na uvedenou výzvu reagoval stěžovatel dopisem doručeným soudu dne 5. 3. 2003, ve kterém napadl i v záhlaví citovaný rozsudek krajského soudu, jímž bylo potvrzeno sdělení České správy sociálního zabezpečení ze dne 12. 8. 1994, č. 630 412 6312 v části, v níž se stěžovateli sdělovalo, že mu nebyl částečný invalidní důchod přiznán zpětně. Současně stěžovatel požádal Ústavní soud, aby jej osvobodil od soudních poplatků a ustanovil mu právního zástupce z řad advokátů.

Ústavní soud dne 31. 3. 2003 opět stěžovatele vyzval, aby odstranil vady podání a k tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení. Současně jej poučil, že Ústavní soud právní zastoupení nezajišťuje a že je třeba se obrátit na Českou advokátní komoru. Tato výzva mu byla doručena dne 2. 4. 2003. Na to reagoval stěžovatel dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 4. 2003, ve kterém požádal "posečkání nebo pozastavení" do doby, než bude mít právního zástupce přiděleného Českou advokátní komorou.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly naplněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Proto soudci zpravodaji nezbylo než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout, když stěžovatel neodstranil vady ani do dnešního dne.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 2. června 2003

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu