III.ÚS 102/03 ze dne 18. 6. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci stěžovatelů P. Z. a M.Z., proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti č.j. 9 C 3/91-400 ze dne 4. 10. 2002,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé podali dne 27. 2. 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 28. 2. 2003. Návrh směřoval proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti č.j. 9 C 3/91-400 ze dne 4. 10. 2002. Návrh byl podepsán E. Z., jako obecným zmocněncem.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli navrhovatelé podle § 41 písm. b) citovaného zákona vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jim byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovatelům doručena dne 13. 3. 2003. Lhůta uplynula dne 12. 4. 2003. Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na sobotu, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 14. 4. 2003.

Navrhovatelé dne 25. 3. 2003 zaslali Ústavnímu soudu přípis, který byl označen jako plná moc a jehož obsahem bylo udělení plně moci panu E. Z., k zastupování ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 102/03. Stěžovatelé byli ve výše uvedené výzvě k odstranění vad poučeni o tom, že k řízení před Ústavním soudem musejí být zastoupeni advokátem na základě zvláštní plné moci a rovněž byli upozorněni na možnost obrátit se na Českou advokátní komoru v případě potíží se zajištěním právního zástupce. Přípis navrhovatelů označený jako plná moc nemůže být považován za odstranění vady, spočívající v nedostatku právního zastoupení.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2003