III.ÚS 1206/09 ze dne 5. 1. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce Jiřího Muchy a soudce zpravodaje Pavla Rychetského v řízení o ústavní stížnosti M. Š., právně zastoupeného JUDr. Lenkou Faltýnovou, advokátkou, se sídlem nám. Míru 143, 344 01 Domažlice, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 10 Co 63/2009-173 ze dne 2. března 2009, kterým byl částečně potvrzen a částečně změněn rozsudek Okresního soudu v Domažlicích č. j. 13 Nc 287/2008-128 ze dne 8. 12. 2008, za účasti Krajského soudu v Plzni jako účastníka řízení, a R. Š. S., právně zastoupené Mgr. Julií Filipovou, advokátkou, se sídlem Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn, nezl. T. Š., dosud právně nezastoupené, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Nezletilému dítěti T. Š., rodičů R. Š. S. a M. Š., se ustanovuje opatrovník, a to Městský úřad Domažlice, úsek sociálně právní ochrany dětí, se sídlem U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice, k zastupování v řízení o ústavní stížnosti M. Š., vedeném u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 1206/09.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 192 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Ústavní stížnost stěžovatele se úzce dotýká konkrétních zájmů nezletilé, vedlejšího účastníka řízení. Jeho zákonní zástupci, stěžovatel a matka nezletilého, jsou také účastníky řízení o ústavní stížnosti. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit dítěti kolizního opatrovníka ve smyslu § 37 zákona o rodině. Soud proto rozhodl usnesením tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2010

Vladimír Kůrka v. r.
předseda senátu