III.ÚS 1347/21 ze dne 1. 6. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatelů 1) N. R., zastoupené Mgr. et Mgr. Markem Čechovským, Ph.D., advokátem sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, 2) R. H., zastoupené JUDr. Vítem Svobodou, advokátem sídlem Púchovská 2782/12, Praha 4, 3) P. N., zastoupeného JUDr. Romanem Jelínkem, advokátem sídlem Valentinská 56/11, Praha 1, a 4) I. H., zastoupeného Mgr. Janem Rambouskem, advokátem sídlem Čimická 34/717, Praha 8, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2021, č. j. 7 Tdo 1314/2020-3310, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2019, sp. zn. 5 To 430/2019, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. 7. 2019, sp. zn. 2 T 175/2015, o spojení ústavních stížností vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 1347/21, sp. zn. IV. ÚS 1355/21, sp. zn. III. ÚS 1363/21 a sp. zn. III. ÚS 1371/21, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 1347/21, sp. zn. IV. ÚS 1355/21, sp. zn. III. ÚS 1363/21 a sp. zn. III. ÚS 1371/21 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 1347/21.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel shora označené ústavní stížnosti stěžovatelů, kteří byli spoluobžalovanými v trestním řízení a kterými brojí proti odsuzujícím rozhodnutím trestních soudů, vydaným v jejich neprospěch.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. Jelikož výše uvedené ústavní stížnosti směřují proti rozhodnutím obecných soudů vydaným v totožné věci, existuje zde jejich skutková souvislost. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Řízení o výše označených ústavních stížnostech bude nadále vedeno pod sp. zn. III. ÚS 1347/21 a v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 24. 11. 2020 č. Org. 61/20, v platném znění, a s rozvrhem práce pro rok 2021 ze dne 24. 11. 2020 č. Org. 01/21, v platném znění, je soudcem zpravodajem v této věci soudce Vojtěch Šimíček.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. června 2021


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu