III.ÚS 135/99 ze dne 4. 5. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 135/99-20

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 4. května 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti J. V., zastoupeného Mgr. J. S., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. prosince 1998, sp. zn. 1 To 1013/98, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. listopadu 1998, sp. zn. Nt 4443/98, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, podaným 15. března 1999, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu soudů, které rozhodovaly v jeho vazební věci. Uvedl, že poté, co byl obviněn z trestné činnosti, soudce Okresního soudu v Ostravě jej vzal do vazby, pro kterou, podle jeho přesvědčení, důvody nebyly dány. Tvrzení soudů o nutnosti výslechu řady svědků a o jeho závislosti na drogách označil za nepravdivé a poukázal i na to, že sice byl nezaměstnaným, doložil však příslušným potvrzením, že bude zaměstnán v obchodě svých rodičů. Krajský soud v Ostravě v neveřejném zasedání pak jeho stížnost proti usnesení soudu I. stupně zamítl. Poněvadž se rozhodnutími soudu cítí dotčen na právech, zaručených čl. 8 odst. 2, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 9 odst. 1 a 3 věta druhá Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, navrhl, aby bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 1 To 1013/98, ze dne 11. prosince 1998, a Okresního soudu v Ostravě sp. zn. Nt 4443/98, ze dne 26. listopadu 1998, zrušeno.

III. ÚS 135/99-21

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu Policie České republiky-Městského úřadu vyšetřování v Ostravě- Porubě ČVS: MVV-867/371-98 a spisů Okresního soudu v Ostravě sp. zn. Nt 4020/99, Nt 4029/99, Nt 4443/98, Nt 3369/98 a usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 1 To 1013/98, ze dne 11. prosince 1998, kterým byla zamítnuta stížnost navrhovatele, směřující proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. listopadu 1998, č. j. Nt 4443/98-10, nebyl shledán zásah do práv stěžovatele, jichž se v návrhu dovolává. V řízení, vedeném proti stěžovateli obviněnému ze spáchání trestného činu podle § 187 odst. 1 tr. zákona (nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek) v době, kdy odvolací soud nevyhověl jeho stížnosti, směřující proti zamítnutí žádosti o propuštění z vazby, důvody označené v rozhodnutí soudů pro trvání vazby dány byly. Po rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dne 11. prosince 1998 byli slyšeni svědci [§ 67 písm. b) tr. řádu] a pokud jde o vazbu, nařízenou podle § 67 písm. c) tr. řádu, pak ze samotného tvrzení obviněného, uvádějícího, že drogu vyráběl pro svou potřebu, vyplývalo nebezpečí, že bude v této výrobě a tedy v trestné činnosti pokračovat.
S ohledem na uvedená zjištění byl návrh jako zjevně neopodstatněný v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 1999

JUDr. Vladimír Jurka
předseda III. senátu Ústavního soudu