III.ÚS 1386/09 ze dne 13. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. K. ze dne 22. 5. 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 22. 5. 2009 (značky 220509/JF 1130-ÚS), označeným jako "ústavní stížnost", se navrhovatel (patrně) domáhal zrušení usnesení Nejvyššího soudu č. j. 32 Cdo 746/2009-142.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti plynoucí mj. z ustanovení § 30 odst. 1, resp. § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění jeho vad, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 30 dnů. Současně navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 5. 6. 2009.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2009


Jiří Mucha
soudce Ústavního soudu