III.ÚS 139/93 ze dne 6. 1. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 139/ 93
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky


Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelů Ing. arch. V.P., J.P., M.L. a A.P., zastoupených JUDr. H.J., státní notářkou, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem podaným Ústavnímu soudu České republiky se navrhovatelé domáhají přezkoumání rozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizací České republiky, č.j. 5228/91, ze dne 15. 11. 1993, ve věci peněžní náhrady podle § 14 zákona č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky dne 8.12.1993 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž navrhovateli za tímto účelem stanovil lhůtu 15ti dnů od doručení výzvy. Na uvedenou výzvu navrhovatelé podáním ze dne 28.12.1993 vady návrhu odstranili.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. V předmětné věci tímto opravným prostředkem je podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení rozklad: "Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, vydanému v prvním stupni, lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad." Uplatnění rozkladu je potom podle § 247 odst. 2 o. s. ř. podmínkou návrhu na soudní přezkoumání uvedeného rozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (§ 244 a násl. o. s. ř.).

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatelé nevyčerpali všechny procesní prostředky, které jim zákon k ochraně jejich práva poskytuje, je tímto naplněn důvod odmítnutí jejich ústavní stížnosti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.


V Brně, 6. 1. 1994

JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj