III.ÚS 1636/14 ze dne 8. 7. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti JUDr. Davida Máši, proti blíže neoznačeným rozhodnutím Okresního soudu v Plzni a Krajského soudu v Plzni, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 12. 5. 2014 se stěžovatel s tvrzením o zásahu do svých práv domáhal zrušení blíže neoznačených rozhodnutí Okresního soudu v Plzni a Krajského soudu v Plzni, kterými byl zavázán povinností zaplatit České republice náklady znaleckého posudku. V závěru svého jedenáctiřádkového podání stěžovatel uvedl, že "zmocňuje pro řízení Mgr. Kláru Hrbkovou, advokátku".

Stěžovatelovo podání, jež bylo podle obsahu posouzeno jako návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, vykazovalo řadu formálních vad, pro které nebylo věcně projednatelné, především stěžovatel nerespektoval ustanovení § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jež ukládají fyzickým osobám v řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení advokátem. Stěžovatel sice uvedl, že ke svému zastoupení zmocnil advokátku Mgr. Kláru Hrbkovou, toto tvrzení však nikterak nedoložil.

Ústavní soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 20 dnů vady svého návrhu spočívající v absenci právního zastoupení, řádně doloženého speciální plnou mocí, odstranil, upozornil ho, že ústavní stížnost, splňující náležitosti návrhu podle ustanovení § 34 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu, musí být sepsána zmocněným advokátem, a zároveň ho poučil o tom, že v případě neodstranění vady bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli doručena dne 2. 6. 2014.

Ve lhůtě Ústavním soudem stanovené stěžovatel vady svého návrhu neodstranil, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2014


Milada Tomková, v. r.
soudkyně zpravodajka