III.ÚS 1660/16 ze dne 19. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Jaroslava Klátika, CSc., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. března 2016 č. j. 2 Ko 4/2016-1823, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2015 č. j. 60 K 38/2006-1788 a proti veřejné dražbě v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 285/2015, za účasti Vrchního soudu v Praze, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 9, jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností ze dne 23. 5. 2016, podle ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel napadal v záhlaví uvedená usnesení a domáhal se určení neplatnosti veřejné dražby. Vzhledem ke zjištění, že ústavní stížnost nesplňovala některé ze zákonem stanovených podmínek, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů.

2. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 7. 2016, tj. ve lhůtě pro odstranění vad návrhu, stěžovatel sdělil, že ústavní stížnost bere zpět.

3. Ústavní soud s ohledem na obsah daného podání dospěl k závěru, že byly naplněny podmínky zastavení řízení podle § 77 zákona o Ústavním soudu, a proto rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. července 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu