III.ÚS 1663/09 ze dne 13. 8. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu M. H., proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 4. 2009, č. j. 13 Cmo 1/2009-49, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 26. 6. 2009 se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené rozhodnutí vrchního soudu, neboť jím mělo dojít k porušení jejích základních práv podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod .

Navrhovatelčino podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyla navrhovatelka zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění těchto vad podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka vedena písemnou výzvou, doručenou jí dne 14. 7. 2009, v níž byla též upozorněna, že nestane-li se tak ve lhůtě 15 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí též i náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatelka neodstranila.

K podání ze dne 29. 7. 2009, jímž Ústavnímu soudu oznámila, že svůj návrh bere zpět, přitom nemohlo být přihlíženo, neboť jej navrhovatelka učinila ve formě elektronického podání, jež nebylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem a jako takové nebylo v zákonné lhůtě tří dnů dle § 42 odst. 3 o. s. ř. doplněno.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatelky odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2009

Vladimír Kůrka
soudce zpravodaj