III.ÚS 1666/09 ze dne 13. 8. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu A. R., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. 6. 2009 podání, v němž se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Chomutově v jeho vazební věci. Domáhal se dále propuštění z vazby na svobodu s poukazem na svůj špatný psychický stav a obtížné podmínky ve výkonu vazby.

Protože podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady svého podání odstranil podle připojeného písemného poučení. Navrhovatel byl současně poučen o následcích nesplnění podmínek výzvy.

Výzvu včetně poučení navrhovatel převzal dne 9. 7. 2009 (doručenka na č. l. 5).

Navrhovatel v průběhu lhůty k odstranění vad Ústavnímu soudu zaslal několik dalších z valné části nesrozumitelných přípisů, brojících mimo jiné proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Vady návrhu však stěžovatel v uvedené lhůtě neodstranil ani nepožádal o prodloužení lhůty k jejich odstranění. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh z tohoto důvodu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2009

Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj