III.ÚS 1836/13 ze dne 14. 11. 2013
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatele L. P., zastoupeného Mgr. Danielem Tesařem, advokátem se sídlem Jiráskovo nám. 27, Plzeň, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. března 2013 č. j. 13 Co 10/2013-210, za účasti Krajského soudu v Plzni jako účastníka řízení a a) L. P., zastoupené Mgr. Janou Volrábovou, advokátkou se sídlem Malá 6, Plzeň, a b) nezletilé K. P., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Nezletilé K. P. se opatrovníkem pro zastupování v řízení ustanovuje Městský úřad Nýřany.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 10. 6. 2013, doručenou Ústavnímu soudu téhož dne, stěžovatel napadl a domáhal se zrušení v záhlaví označeného soudního rozhodnutí, přičemž tvrdil, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva, zejména právo na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Napadeným rozsudkem byl změněn rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 20. 9. 2012 č. j. 6 P 32/2008-181 tak, že výživné, které je stěžovatel povinen platit na nezletilou Karin Pešíkovou, se s účinností od 1. 9. 2010 zvyšuje na částku 3 000 Kč a s účinností od 1. 9. 2012 na částku 3 500 Kč, dále pak jím bylo rozhodnuto o splatnosti stanoveného výživného a dluhu na něm a také o nákladech řízení.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 192 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí.

V řízení o ústavní stížnosti má nezletilá postavení vedlejší účastnice řízení a její zákonní zástupci, stěžovatel a matka, jsou účastníky řízení. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit nezletilé kolizního opatrovníka ve smyslu § 37 zákona o rodině. Soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2013


Vladimír Kůrka v. r.
předseda senátu Ústavního soudu