III.ÚS 200/03 ze dne 18. 6. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 200/03
Ústavní soud rozhodl ve věci J. S., o návrhu ze dne 15. dubna 2003, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel, který v podání doručeném Ústavnímu soudu dne 15. dubna 2003 poukazoval na postup trestního řízení vedeného proti jeho osobě, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Současně byl poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Přes prodloužení lhůty do 15. června 2003 stěžovatel vady návrhu neodstranil, nesplnil zejména povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2003