III.ÚS 204/03 ze dne 20. 6. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 204/03Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatele J. Z. a M. Z., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 30 Ca 396/97-32 ze dne 8. 6. 1999,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatelé podali dne 14. 4. 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavní soudu dne 16. 4. 2003. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 30 Ca 396/97-32 ze dne 8. 6. 1999.

Dříve než Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad podání, vyžádal si spis sp. zn. 30 Ca 396/97 vedený u Krajského soudu v Plzni. Podle doručenek na č.l. 41 předmětného spisu Ústavní soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo stěžovateli J. Z. doručeno dne 25. 6. 1999 a stěžovatelce M. Z. téhož dne.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci byl takovým rozhodnutím rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 30 Ca 396/97-32 ze dne 8. 6. 1999, který byl oběma stěžovatelům doručen dne 25. 6. 1999. Tímto dnem počala plynout lhůta pro podání ústavní stížnosti. Lhůta pro podání ústavní stížnosti uplynula dne 23. 8. 1999. Stěžovatelé však ústavní stížnosti podali až dne 14. 4. 2003, tedy po lhůtě stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2003