III.ÚS 2087/10 ze dne 9. 9. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 9. září 2010 ve věci navrhovatele Ing. P. Ch., o návrhu ze dne 19. července 2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 20. července 2010 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele, jenž brojil proti tvrzenému zásahu do svého ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces.

Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž poskytl příslušné poučení (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a to i stran důsledků neodstranění vad ve lhůtě jemu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona], kterou stanovil do 15 dnů od doručení této výzvy. Dle doručenky ji navrhovatel převzal dne 13. srpna 2010.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Ve lhůtě určené k odstranění vad návrhu stěžovatel vady neodstranil, přičemž ve svých následných podáních Ústavnímu soudu adresovaných neuvedl relevantní, resp. alespoň v nezbytném rozsahu doložené důvody, v důsledku nichž se tak nestalo.

Proto Ústavní soud pro marné uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2010

Pavel Holländer
soudce zpravodaj