III.ÚS 2343/21 ze dne 14. 9. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti Aleny Houžvičkové, bez zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. června 2021 č. j. 3 As 50/2021-32 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. února 2021 sp. zn. 54 Ad 5/2020, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 8. 2021, se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

2. Návrh stěžovatelky trpí zjevnou vadou, neboť stěžovatelka není zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

3. Úřední činností soudu bylo zjištěno, že stěžovatelka se opakovaně obrací na Ústavní soud s ústavními stížnostmi trpícími shodnou vadou, příp. dalšími vadami, a na tyto nedostatky byla a je opakovaně upozorňována s poučením, že jejich neodstranění ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí ústavní stížnosti (např. ve věcech vedených pod sp. zn. IV. ÚS 3239/13, IV. ÚS 3556/13, III. ÚS 3542/14 a III. ÚS 629/16; všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz). Stěžovatelka však i nadále volí postup, kterým ignoruje zákonem předepsané náležitosti ústavní stížnosti, ačkoliv o nich byla soudem dostatečně poučena, včetně povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem, a to již při podání ústavní stížnosti.

4. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, neodstranil-li navrhovatel jeho vady ve lhůtě k tomu určené. Ústavní soud zastává právní názor, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o obsahových náležitostech ústavní stížnosti, včetně povinného zastoupení advokátem, dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo již v předcházejících případech. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že na Ústavní soud se lze obracet pouze v zastoupení advokátem a že ústavní stížnost musí obsahovat i další náležitosti, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového, a přitom stále stejného poučení, jako postup neefektivní a formalistický.

5. Stejně jako ve věcech vedených pod sp. zn. IV. ÚS 696/16, IV. ÚS 1061/16, I. ÚS 1316/16, IV. ÚS 1407/16, I. ÚS 1691/16, I. ÚS 1903/16, I. ÚS 2081/16, IV. ÚS 3071/16, III. ÚS 3212/16, IV. ÚS 3755/16, III. ÚS 2231/17, jakož i v řadě věcí pozdějších, z výše uvedených důvodů soudce zpravodaj přistoupil k přiměřenému použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2021


JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v. r.
soudce zpravodaj