III.ÚS 24/99 ze dne 11. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 24/99

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 11. března 1999 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti MUDr. J. K., zastoupeného JUDr. J. P., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 19. října 1998, sp. zn. 9 C 1383/97, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Ústavní stížností ze dne 13. ledna 1999, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 19. října 1998, sp. zn. 9 C 1383/97. Uvedl, že jak postupem označeného soudu, tak Okresního úřadu v Hodoníně, byl nepřípustným způsobem zkrácen na právech, když nebyla postižena K. V., která se dopustila přestupku a stěžovateli ublížila na cti.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu rozsudku Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 9 C 1383/97, ze dne 19. října 1998, bylo zjištěno, že na základě žaloby stěžovatele přezkoumal soud postup správního orgánu v řízení o přestupku K. V., své rozhodnutí, kterým žalobu stěžovatele zamítl, vyčerpávajícím a přiléhavým způsobem odůvodnil. Návrh stěžovatele byl proto shledán zjevně neopodstatněným.
S ohledem na výše uvedené bylo v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 11. března 1999

JUDr. Vladimír Jurka
předseda III. senátu Ústavního soudu