III.ÚS 252/03 ze dne 25. 6. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 252/03

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele I. H., o návrhu ze dne 14. května 2003,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který své podání označil jako dovolání proti rozhodnutím soudů I. a II. stupně, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel, který obdržel výzvu dne 23. května 2003, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
S ohledem na výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. června 2003