III.ÚS 2569/14 ze dne 19. 8. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. K., zastoupené Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem v Brně, Burešova 615/6, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 15. května 2014 č. j. 57 To 10/2014-24 a usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 24. března 2014 č. j. 0 Nt 12707/2014-3, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, takto:

Vykonatelnost usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 24. března 2014 č. j. 0 Nt 12707/2014-3 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 15. května 2014 č. j. 57 To 10/2014-24 se odkládá do právní moci rozhodnutí Ústavního soudu o podané ústavní stížnosti.

Odůvodnění

V ústavní stížnosti, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud - pro porušení ustanovení čl. 8 odst. 1 a 2, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a ustanovení čl. 6 odst. 1 a čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") - zrušil shora uvedená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v její trestněprávní věci.

Výše označeným usnesením Okresní soud v Liberci dle ustanovení § 116 odst. 2 tr. řádu nařídil, aby stěžovatelka (v procesním postavení obviněné) byla pozorována za účelem vyšetření duševního stavu v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech, a stěžovatelčinu stížnost proti tomuto usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ústavní stížností rovněž napadeným usnesením dle ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítl jako nedůvodnou.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že v projednávané věci nebyly zákonné podmínky aplikace ustanovení § 116 odst. 2 tr. řádu splněny, pročež v důsledku postupu orgánů činných v trestním řízení byla porušena její základní práva a svobody garantované výše uvedenými ustanoveními Listiny a Úmluvy.

Zásadně platí, že podaná ústavní stížnost nemá odkladný účinek (srov. ustanovení § 79 odst. 1 zákona o Ústavním soudu); ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu však může Ústavní soud na návrh účastníka řízení odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky užití citovaného ustanovení jsou v projednávané věci dle názoru Ústavního soudu splněny, neboť pravomocné a vykonatelné rozhodnutí obecných soudů v daném případě a souvislostech (v kontextu rozhodnutí o umístění stěžovatelky do psychiatrické léčebny) je způsobilé závažným způsobem zasáhnout do základních práv stěžovatelky, jestliže rozhodnutí Ústavního soudu o její stížnosti si vyžádá delší čas, a oponentura stěžovatelky není zjevně nevýznamná.

Ústavní soud proto k odkladu vykonatelnosti napadených rozhodnutí přistoupil, aniž by však jakkoli předjímal výsledek řízení o podané ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2014


Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu