III.ÚS 265/95 ze dne 5. 12. 1995
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 265/95-5 ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele O.Č., o návrhu ze dne 4. listopadu 1995, t a k t o :

Návrh se o d m í t á.
O d ů v o d n ě n í :


Návrhem, podaným Ústavnímu soudu České republiky dne 8. listopadu 1995, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu O.ú. T., u něhož žádal dosud bezvýsledně o výplatu mzdy, náležející synovi.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky vyzval dne 14. listopadu 1995 navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž mu za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy, a současně jej poučil o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 16. listopadu 1995, tento ve lhůtě vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem ČR zastoupen advokátem /§ 30 zákona č. 182/1993 Sb./.
1

III. ÚS 265/95-6

Pro výše uvedené Ústavní soud České republiky podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 5. prosince 1995
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

2