III.ÚS 272/95 ze dne 10. 1. 1996
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 272/95-8
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele M.B., o návrhu ze dne 14. listopadu 1995, t a k t o :

Návrh se o d m í t á
O d ů v o d n ě n í :


Návrhem, podaným Ústavnímu soudu České republiky dne 16. listopadu 1995, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu trestního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 4 T 12/94.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky vyzval dne 30. listopadu 1995 navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž mu za tímto účelem stanovil lhůtu 30 dnů ode dne doručení výzvy, a současně jej poučil o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 6. prosince 1995, tento ve lhůtě vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem ČR zastoupen advokátem /§ 30 zákona č. 182/1993 Sb./.

Pro výše uvedené Ústavní soud České republiky podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 10. ledna 1996

JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Za správnost