III.ÚS 3759/15 ze dne 10. 3. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Petra Bartheldiho, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích, ze dne 30. října 2015 č. j. 1 Nc 3816/2015-79, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel se návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 12. 2015 domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích.

2. Na základě zjištění, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva mu byla doručena dne 5. 2. 2016 a adresát na ni v určené lhůtě nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v učené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj