III.ÚS 380/03 ze dne 31. 10. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 380/03
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 31. října 2003 ve věci navrhovatele J. F. S., zastoupeného Mgr. J.V., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 16. května 2003 č. j. VS-665/51/2-2003 a Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 11. února 2003 č. j. KUJI 156/2003 PS,
t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí, jimiž nebylo vyhověno jeho žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky a jimiž se cítí dotčen v právech, která jsou zakotvena v čl. 1, čl. 3 odst. 1, v čl. 4 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 2 odst. 1 a čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Poukázal na okolnosti, za nichž nebylo v možnostech matky žijící mimo území republiky žádat v době jeho narození o souhlas orgánů státní správy k tomu, aby nabyl občanství Československé republiky, jakož i na právní předpisy, které potřebný postup upravovaly - tyto označil za diskriminační, neodpovídající principu právní jistoty a rovnosti a tedy principům právního státu.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 75 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poněvadž z obsahu návrhu bylo zjištěno, že ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutím správního orgánu a že stěžovatel proti rozhodnutí o jeho odvolání nepodal žalobu k soudu, jak to umožňuje zákon č. 150/2002 Sb., tj. soudní řád správní, nutno konstatovat, že nevyčerpal všechny prostředky, které mu zákon k ochraně tvrzeného práva poskytuje. Proto byl, v souladu s § 75 odst. 1 a s § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh jako nepřípustný odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 31. října 2003