III.ÚS 380/99 ze dne 15. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 380/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele B. K., o návrhu ze dne 3. srpna 1999,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se podáním ze dne 3. srpna 1999 domáhal přezkoumání postupu soudů, u nichž probíhalo trestní řízení proti jeho osobě, přičemž blíže řízení ani soudní rozhodnutí, kterým mělo být ukončeno, neoznačil.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. K této musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Nemá-li návrh na zahájení řízení náležitosti podle výše citovaného znění zákona o Ústavním soudu a neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 4, § 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Navrhovatel byl vyzván k odstranění vad návrhu - k jeho doplnění a k zajištění zastoupení advokátem, původně stanovená lhůta byla k jeho žádosti prodloužena do 30. listopadu 1999. K tomuto dni obdržel Ústavní soud podání, označené jako ústavní stížnost B. K., zastoupeného JUDr. S. B., advokátem, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 7 T 261/97, ze dne 10. června 1998, a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. 2 To 746/98, ze dne 9. září 1998. K tomuto podání však nebyla připojena plná moc,
udělená JUDr. S.B. navrhovatelem, nebyla připojena ani rozhodnutí soudů, v něm označená.
S ohledem na zjištění, že navrhovatel vady podání ve lhůtě neodstranil, byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Je třeba uvést, že sdělení České advokátní komory ze dne 11. listopadu 1999 o určení JUDr. S. B. advokátem navrhovatele, vztahující se "k jedné právní věci", nelze považovat za zmocnění k zastupování před Ústavním soudem (§ 31 citovaného zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 1999