III.ÚS 381/03 ze dne 31. 10. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 381/03


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatelky V. A., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Formálně vadným návrhem brojila navrhovatelka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 28. dubna 2003 (29 Co 143/2003-83) a jemu předcházejícímu rozhodnutí (rozsudku Okresního soudu v Děčíně ze dne 25. března 2000 - 10 C 103/98-6) a tvrdila, že byla jimi porušena její ústavně zaručená práva obsažená v čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Dále poukázala na čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Formální vady návrhu, spočívající zejména v tom, že navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon), z jejího návrhu nebylo patrno, čeho se jím domáhá (§ 34 odst. 1 zákona) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona), byly navrhovatelce vytknuty výzvou Ústavního soudu (č. l. 3 spisu), kterou navrhovatelka převzala dle doručenky
25. září 2003, a současně jí byla k odstranění vad návrhu stanovena 30denní lhůta. Navrhovatelka zaslala Ústavnímu soudu přípisy, které byly doručeny Ústavnímu soudu dne 20. října 2003. V prvním z nich konstatovala, že vyčká výsledku řízení o svém návrhu a že si je vědoma toho, že nesplňuje podmínku povinného zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem. V druhém z nich uvedla, že se domáhá na státu zaplacení částky
150.000,- Kč a vyklizení bytu povinnými se zajištěním náhradního bytu obcí Děčín. Formální vady svého návrhu, zejména pak vadu v zastoupení, neodstranila.

Za této situace, kdy navrhovatelka neodstranila formální vady svého návrhu ve stanovené lhůtě (lhůta marně uplynula v pondělí dne 27. října 2003), nezbylo Ústavnímu soudu než takto vadně podaný návrh odmítnout pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 31. října 2003