III.ÚS 385/03 ze dne 18. 12. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 385/03


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Š. S., proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 3 v řízení vedeném pod sp. zn. 18 C 12/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel ve svém podání ze dne 4. srpna 2003, doručeném Ústavnímu soudu dne 5. srpna 2003 a označeném jako "stížnost pro porušení mých lidských práv a rasistických slovních útoků na mou osobu", brojí proti jednání soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 a jejímu postupu ve věci vedené u zmíněného soudu pod sp. zn. 18 C 12/2003 (jak lze dovodit z příloh tohoto podání).

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh nesplňoval podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění jeho formálních vad spočívajících v nedostatku právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona). K odstranění formálních vad byla stěžovateli stanovena lhůta v trvání 60 dnů a současně mu bylo výslovně sděleno, že pokud vady návrhu neodstraní, tento bude bez dalšího odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona. Podle poštovní doručenky tuto výzvu stěžovatel převzal dne 13. 10. 2003.

V takto stanovené lhůtě však stěžovatel uvedenou vadu svého návrhu neodstranil, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než předmětný návrh z důvodu neodstranění jeho vad odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 18. prosince 2003