III.ÚS 41/94 ze dne 5. 4. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 41/94
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele V. P., o návrhu ze dne 3. března 1994, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem, podaným Ústavnímu soudu České republiky dne 3. března 1994, se navrhovatel domáhal, stejně jako v návrhu ze dne 24. ledna 1994, vedeném pod sp. zn. III. ÚS 15/94, přezkoumání postupu Městského soudu v Brně v trestním řízení.

Aby mohl být předmětný návrh ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, vyzval Ústavní soud České republiky dne 10. března 1994 navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž mu za tímto účelem stanovil lhůtu do 31. března 1994 a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad. Výzva byla navrhovateli doručena dne 14. března 1994. Tento však vady návrhu ve lhůtě neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem ČR zastoupen advokátem (§ 30 zákona č. 182/1993 Sb.).

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud České republiky návrh, v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně 5. dubna 1994


JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj