III.ÚS 411/98 ze dne 17. 2. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 411/98

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J.Z., proti rozsudkům Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. července 1998, sp. zn. 5 Co 1364/98, a Okresního soudu v Písku ze dne 3. února 1998, sp. zn. 4 C 854/95, mimo ústní jednání dne 17. 2.1998 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :
Formálně vadným podáním, označeným jako "stížnost na porušení lidských práv a svobod, vyplývajících z Ústavy ČR", napadl stěžovatel rozsudky Okresního soudu v Písku a Krajského soudu v Českých Budějovicích v občanskoprávní věci vedené před prvně označeným soudem pod spisovou značkou 4 C 854/95. Formální vady v podání zjištěné byly stěžovateli vytknuty přípisem Ústavního soudu ze dne 21. 10. 1998 a současně mu byla k jejich odstranění určena lhůta v trvání 30 dnů. Formální vady však ve stanovené lhůtě stěžovatelem odstraněny nebyly a nadto z obsahu dalšího přípisu bez data, doručeného Ústavnímu soudu dne 25. 11. 1998, lze usoudit, že stěžovatel na projednání věci přes současné jeho tvrzení o porušení "základních lidských práv, a to čl.10, čl. 13, čl. 28, čl. 36 odst. 1 a 38 odst. 1" netrvá.
1

III. ÚS 411/98
Pro neodstranění formálních vad ústavní stížnosti bylo proto rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
V Brně dne 17. února 1999
JUDr. Vlastimil Ševčík

soudce Ústavního soudu