III.ÚS 42/03 ze dne 6. 3. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 42/03


Ústavní soud rozhodl ve věci J. B., o návrhu ze dne 27. ledna 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel, jehož podání obdržel Ústavní soud dne 28. ledna 2003, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od obdržení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Navrhovatel obdržel výzvu dne 5. února 2003, vady návrhu však ve lhůtě neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. března 2003