III.ÚS 472/99 ze dne 3. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 472/99


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Ing. J. F., proti postupu Krajského a Městského soudu v Brně, mimo ústní jednání dne 3. 12. 1999 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Podáním, označeným jako stížnost na postup obecných soudů (Krajského a Městského soudu v Brně ve věci prve označeného soudu 64 E 792/98), brojila stěžovatelka na jednání těchto soudů s tím, že tato jsou "v rozporu s Ústavou a Listinou práv a svobod".
Ze zjištění Ústavního soudu (č. l. 3) je patrno, že věc, proti níž stěžovatelka brojí, je v současné době ve stádiu opravného řízení, a že odvolací soud (Krajský soud v Brně) o podaném opravném prostředku dosud nerozhodl.
Za tohoto stavu je ústavní stížnost stěžovatelky, odhlédnuto od dalších jejich formálních vad, nepřípustná (§ 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), a proto bylo o ní rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 3. 12. 1999