III.ÚS 480/99 ze dne 25. 11. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 480/99

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatele F. Č.,

t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel podal dne 27. 9. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 29. 9. 1999. Návrh směřoval proti postupu orgánů činných v trestním řízení.
Vzhledem k tomu, že podaný návrh nesplňoval náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatel k odstranění vad podání, ve výzvě specifikovaných, a to ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 18. 10. 1999, lhůta k odstranění vad tak uplynula dne 17. 11. 1999.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 25. listopadu 1999